யாழ்ப்பாண மாட்டு வட்டி சவாரி!

யாழ்ப்பாண மாட்டு வட்டி சவாரி! மாடுகளின் சுழி, நிறம், கால்கள் ஆகியனவற்றை அறிந்தே வாங்கி வளர்ப்பர். செங்காரை, வெள்ளையன், வெள்ளைக் கறுப்பன், நரையன், வீரன், சூரன் என்று நிறங்களை வைத்தே பெயர் சூட்டி வளர்ப்பர்.

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Hits: 156

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*