எம்மை பற்றி

வாசகர் பெருமக்களே!

உலகத் தமிழ் மக்களுக்கு உடனுக்குடன் யாழ் குடா நாட்டில் , இலஞ்சம் மற்றும் ஊழல் பற்றிய குற்றச் சாட்டு செய்திகளைக் கொண்டு செல்லும் நோக்கத்தோடு தொடங்கப்பட்டுள்ள செய்தித் தளம்.

இத்தளத்தின் வளர்ச்சிக்கு தங்களின் மேலான ஆலோசனைகளையும், ஆதரவும் தர வேண்டுகிறோம். தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் பற்றி உடனுகுடன் எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் செய்தியையும், புகைபடங்களையும் அனுப்பி வைத்து பங்காற்றிட வேண்டுகிறோம்.

Mr.Y.Ithayarajah ( Mr.Rajan ) Editor-in-Chief of newjaffna.net (From 2015 till 19.02.2018)

Domain Name: NEWJAFFNA.NET
Registrant Name: KUGATHA SIVARAJ
Registrant Organization: GERMANY FREE MEDIA
Registrant Country: DE – GERMANY
Registrant Phone: +4915219247455
Registrant Email: news@newjaffna.net

What we plan to cover in NEWJAFFNA:

1. General News from Jaffna , promoting ethnic harmony in Jaffna and writing against to Tamil racism in politics, non political corruption among Tamils, illegal and criminal activities from only Tamil Dominated Jaffna, north part of Srilanka.

2. To report on information about abuses of human rights in Jaffna locally and within the state mechanism and by other conflict parties in Jaffna.

3. To be an independent source of information in Jaffna on good governance of the state and contribute to such actions needed to achieve that objective.

A society needs news to build an opinion, conclusion or consciously activate a decision for which task, accurate news is essential. During the past ’NEWJAFFNA. NET’ web site were able to expose to the public abuses of power of the state, injustices, political abuses , Tamil racism in politics, non political corruption among Tamils, illegal and criminal activities and bring to surface correct news that has contributed to building of good governance in Sri Lanka.

The uniqueness of ’NEWJAFFNA . NET’ is its ability to provide news in Tamil and surfing the web without downloading Tamil fonts. Over sixty million in Tamils around the world use the web site currently. One reason why the web site became very popular is because the site is updated constantly.

From 19.02.2018 NEWJAFFNA . NET under new ownership. we have no legal responsibility to a news and information before 19.02.2018.

ஆசிரியர் குழு.

தொடர்புக்கு: news@newjaffna.net

004915219247455

Facebook Comments

Hits: 927