எம்மை பற்றி

வாசகர் பெருமக்களே!

உலகத் தமிழ் மக்களுக்கு உடனுக்குடன் யாழ் குடா நாட்டில் , இலஞ்சம் மற்றும் ஊழல் பற்றிய குற்றச் சாட்டு செய்திகளைக் கொண்டு செல்லும் நோக்கத்தோடு தொடங்கப்பட்டுள்ள செய்தித் தளம்.

இத்தளத்தின் வளர்ச்சிக்கு தங்களின் மேலான ஆலோசனைகளையும், ஆதரவும் தர வேண்டுகிறோம். தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் பற்றி உடனுகுடன் எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் செய்தியையும், புகைபடங்களையும் அனுப்பி வைத்து பங்காற்றிட வேண்டுகிறோம்.

Domain Name: NEWJAFFNA.NET
Registrant Name: KUGATHA SIVARAJ
Registrant Organization: FREE MEDIA
Registrant City: Berlin
Registrant State/Province: Berlin
Registrant Postal Code: 10115
Registrant Country: DE – GERMANY
Registrant Phone: +49.15219247455
Registrant Email: news@newjaffna.net

20.10.2016 – Northern Province lawyers stage one day token strike and protest against to NEWJAFFNA. NET.

27.10.2016 – Government of Sri Lanka and the Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka has blocked NEWJAFFNA .NET for promoting ethnic harmony and writing against to Tamil racism in politics, non political corruption among Tamils, illegal and criminal activities from only Tamil Dominated Jaffna, north part of Srilanka.

29.10.2016 – Sri Lankan Ministry of Parliament Reforms and Mass Media said that NEWJAFFNA.net website has been temporary banned inside Sri Lanka due to a news report which involved the Jaffna High Court judge . The current investigation proved that there was no misconduct committed on the NEWJAFFNA.net website, therefore the ban will be lifted on 31.10.2016.

 

What we plan to cover in NEWJAFFNA:

1. General News from Jaffna , promoting ethnic harmony in Jaffna and writing against to Tamil racism in politics, non political corruption among Tamils, illegal and criminal activities from only Tamil Dominated Jaffna, north part of Srilanka.

2. To report on information about abuses of human rights in Jaffna locally and within the state mechanism and by other conflict parties in Jaffna. 3. To be an independent source of information in Jaffna on good governance of the state and contribute to such actions needed to achieve that objective.

A society needs news to build an opinion, conclusion or consciously activate a decision for which task, accurate news is essential. During the past ’NEWJAFFNA. NET’ web site were able to expose to the public abuses of power of the state, injustices, political abuses , Tamil racism in politics, non political corruption among Tamils, illegal and criminal activities and bring to surface correct news that has contributed to building of good governance in Sri Lanka.

The uniqueness of ’NEWJAFFNA . NET’ is its ability to provide news in Tamil and surfing the web without downloading Tamil fonts. Over sixty million in Tamils around the world use the web site currently. One reason why the web site became very popular is because the site is updated constantly.

NEWJAFFNA . NET,

ஆசிரியர் குழு.

தொடர்புக்கு: news@newjaffna.net

0049 – 152 192 47 455

Facebook Comments