எம்மை பற்றி

வாசகர் பெருமக்களே!

உலகத் தமிழ் மக்களுக்கு உடனுக்குடன் யாழ் குடா நாட்டில் , இலஞ்சம் மற்றும் ஊழல் பற்றிய குற்றச் சாட்டு செய்திகளைக் கொண்டு செல்லும் நோக்கத்தோடு தொடங்கப்பட்டுள்ள செய்தித் தளம். செய்தியோடு மட்டுமல்லாமல் புலனாய்வு , சட்டத்தின் கீழ் குற்றமாகக் காணப்படும் செயற்பாடுகளுக் கெதிராக , ஒருவருக்கு எதிராக இலஞ்சம் மற்றும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கோ , ஒருவரால் அன்மையில் தனது பிரசித்திப் பெற்ற ஆதாயத்தை மீறி செய்யப்பட்ட சொத்துக்கள் கைப்பற்றுதல் சம்பந்தமாக தகவல்கள் ஒண்று கிடைத்த பொழுது , பரீட்சித்தல் , செய்திகளைக் கொண்டு தவிர்த்தலுக்காகச் செயற்படுதல், புலன் விசாரணைக்காக தேவைப்படும் முக்கிய செய்திகளைக் கொண்டு செல்லும் நோக்கத்தோடு, பழக்க வழக்கங்கள்… என மக்களின் சகல அம்சங்களையும் அலசும் களம்.

An private online news media “NEWJAFFNA” who can be hired by individuals or groups to undertake investigatory law services. We are private news investigators often work for attorneys in civil and criminal cases. we are journalist with background of record-keeping, criminology, and ballistics to criminal investigation. we are involved in process serving, the personal delivery of summons, subpoenas, and other legal documents to parties in a legal case.

we are specialize in technical surveillance counter-measures, sometimes called electronic counter measures, crime, terrorism and narco-trafficking investigations. Other PIs, also known as corporate investigators, including antifraud work, loss prevention, internal investigations of employee misconduct (such as EEO violations and sexual harassment), the protection of intellectual property and trade secrets, antipiracy, copyright infringement investigations, due diligence investigations, malware and cyber criminal activity, and computer forensics work also professional witnesses where we observe situations with a view to reporting the actions or lack of them to a court or to gather evidence in antisocial behavior.

How can I donate?

We have bank account number for donations to the group of freelance Journalist working with different situation around Jaffna, Vanni and North part of Sri Lanka. Welcome to affordable tips, news, financing and technical assistance to help independent online Tamil news outlets build sustainable businesses around quality journalism in Sri Lanka.

Mission

Welcome to invests in independent online Tamil private eye, a private Tamil detective, or Tamil inquiry agent’s Tamil news media providing the news, information and debates that people need to build free, thriving societies. Timely, accurate, relevant Tamil’s information is critical to free societies. It enables fuller participation in public life, holds the powerful to account and protects the rights of the individual.

இத்தளத்தின் வளர்ச்சிக்கு தங்களின் மேலான ஆலோசனைகளையும், ஆதரவும் தர வேண்டுகிறோம். தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் பற்றி உடனுகுடன் எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் செய்தியையும், புகைபடங்களையும் அனுப்பி வைத்து பங்காற்றிட வேண்டுகிறோம்.

The EU “right to be forgotten” derives from a May 2014 ruling of the European Court of Justice in a case where a Spanish individual successfully sought removal of Google search results relating to a newspaper article about an auction notice placed on his home some 16 years previously.

Unexpectedly, the European Court decided that individuals had a right to seek removal from Google (and other search engines) of search results which were “inadequate, irrelevant or no longer relevant, or excessive in relation to the purposes for which they were processed“. Exactly how this broad wording will be interpreted remains to be seen.

Google say that they will seek to balance the privacy rights of individuals with the public’s right to know and distribute information. Google suggest that might be a public interest in information about, say, financial scams, professional malpractice and criminal convictions.

Those unhappy with a Google refusal have the right to seek reconsideration of the decision by the data protection authority in the their country.

Note that the EU right to be forgotten is based on privacy rights of individuals. It does not apply to companies.

The right may arise in cases of defamation – and indeed it goes wider than this as it can also apply where there is negative comment which is true (and therefore not defamatory). But only if the information can be considered outdated, irrelevant or excessive. (Though there may be a separate basis to seek search engine removal in the case of defamation – see Internet Defamation Disputes).

As internet lawyers, we are constantly approached by victims of internet defamation. So much is being written by so many online these days that it’s not surprising that internet libel litigation is a huge growth industry. Defamatory comments can obviously cause serious damage to individuals or businesses, particularly when they make their way to the top of the search engine results.

Usually our main objective in online defamation cases – where we are acting for the defamed party – is the fast removal of the defamatory post or other content from the website, ideally without the need to file legal proceedings. There are some instances where going to court may be inevitable, but this is very much a last resort. Often claimants will (reluctantly) relinquish a claim for damages provided that they can get the objectionable material removed.

For anyone wishing to seek removal, it is best to put forward a detailed legal submission to Google and, if necessary, to the data protection authority explaining why the circumstances of the case come within the criteria laid down by the European Court.

We are helping clients with such submissions.

Domain Name: NEWJAFFNA.NET
Registrant Name: KUGATHA SIVARAJ
Registrant Organization: FREE MEDIA
Registrant City: Berlin
Registrant State/Province: Berlin
Registrant Postal Code: 10115
Registrant Country: DE – GERMANY
Registrant Phone: +49.15219247455
Registrant Email: news@newjaffna.net

20.10.2016 – Northern Province lawyers stage one day token strike and protest against to NEWJAFFNA. NET, TV. Lawyers failed to turn up in Courts in the Northern Province on Thursday (20) and instead were seen protesting and demonstrating out that crime committed by judge and Lawyers in Jaffna and Kilinochchi should be removed.

The President of the Northern Province Lawyers Association Santha Abimannasingham said, websites are not act that could be welcomed. These are condemnable acts, she said. Northern Province Bar Association’s Vavuniya Branch Secretary Anton Punidnayagama said they would continue the boycott until legal action was taken against the news that tarnished the judges’ reputation. In the meantime, litigants whose cases were to be taken up for hearing on 20th of October, faced hardship because of the boycott of the court proceedings by the lawyers.

27.10.2016 – Government of Sri Lanka and the Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka has blocked NEWJAFFNA .NET for promoting ethnic harmony and writing against to Tamil racism in politics, non political corruption among Tamils, illegal and criminal activities from only Tamil Dominated Jaffna, north part of Srilanka.

29.10.2016 – Sri Lankan Ministry of Parliament Reforms and Mass Media said that NEWJAFFNA.net website has been temporary banned inside Sri Lanka due to a news report which involved the Jaffna High Court judge Mr.Ilancheliyan. The current investigation proved that there was no misconduct committed on the NEWJAFFNA.net website, therefore the ban will be lifted on 31.10.2016.

Campaigning Online for Peace in Northern Sri Lanka, promoting ethnic harmony and writing against to Tamil racism in politics, non political corruption among Tamils, illegal and criminal activities from only Tamil Dominated Jaffna, north part of Srilanka.

To record and disseminate information which will strengthen human rights, governance and democratic process for conflict transformation in Tamil Dominated Jaffna, north part of Srilanka. In any complex social environment, a tense and an overwrought situation could occur due to lack of information, spread of false information, and interpretation (misinterpretation) of information in varied forms.

It would therefore, be hard to prevent those living in a complex community (people) from receiving distorted communication and arriving at incorrect assumption and also experience week communications. This situation could be observed fairly clearly in a diverse society such as Tamil Dominated Jaffna, north part of Srilanka. None in the country is insulated against the broadcasting of distorted news. Even those in the elite levels, who normally are accused of being in control of news making, fall victim to this situation.

The process of broadcasting or spreading of news informally happens across vertical and horizontal levels of populace. Examples are many of situations where conflicts have arisen due to issues of public interest not being communicated transparently between the public and governors and as well as various social groups and communities. This has been one of the key factors that influenced the prolonging of the ethnic conflict in Sri Lanka for three decades.

The NEWJAFFNA .NET website is attempting to address the Tamil society in its native language(s?) broadcasting unbiased news to all with the objective of aligning everyone for a “Just peace for all Tamils” and build a consensus among all.

What we plan to cover in NEWJAFFNA:

1. General News from Jaffna , promoting ethnic harmony in Jaffna and writing against to Tamil racism in politics, non political corruption among Tamils, illegal and criminal activities from only Tamil Dominated Jaffna, north part of Srilanka.

2. To report on information about abuses of human rights in Jaffna locally and within the state mechanism and by other conflict parties in Jaffna. 3. To be an independent source of information in Jaffna on good governance of the state and contribute to such actions needed to achieve that objective.

A society needs news to build an opinion, conclusion or consciously activate a decision for which task, accurate news is essential. During the past ’NEWJAFFNA. NET’ web site were able to expose to the public abuses of power of the state, injustices, political abuses , Tamil racism in politics, non political corruption among Tamils, illegal and criminal activities and bring to surface correct news that has contributed to building of good governance in Sri Lanka.

The uniqueness of ’NEWJAFFNA . NET’ is its ability to provide news in Tamil and surfing the web without downloading Tamil fonts. Over sixty million in Tamils around the world use the web site currently. One reason why the web site became very popular is because the site is updated constantly.

NEWJAFFNA . NET,

ஆசிரியர் குழு.

தொடர்புக்கு: news@newjaffna.net

0049 – 152 192 47 455

a1 a11 a111 b e i j k l n u x y

Facebook Comments