எம்மை பற்றி

வாசகர் பெருமக்களே!

உலகத் தமிழ் மக்களுக்கு உடனுக்குடன் யாழ் குடா நாட்டில் , இலஞ்சம் மற்றும் ஊழல் பற்றிய குற்றச் சாட்டு செய்திகளைக் கொண்டு செல்லும் நோக்கத்தோடு தொடங்கப்பட்டுள்ள செய்தித் தளம்.

இத்தளத்தின் வளர்ச்சிக்கு தங்களின் மேலான ஆலோசனைகளையும், ஆதரவும் தர வேண்டுகிறோம். தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் பற்றி உடனுகுடன் எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் செய்தியையும், புகைபடங்களையும் அனுப்பி வைத்து பங்காற்றிட வேண்டுகிறோம்.

உயிரை துச்சமென மதித்து யாழில் இருந்து இந்த இணையத்தை ஆரம்பித்து இறக்கும்வரை அனைத்துச் செய்திகளையும் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் கற்றுக்கூட கண்றியமுடியாதபடி பதிவேற்றிய இணையத்தை ஆரம்பித்தவரும் பிரதம ஆசிரியரும் ஆக இருந்த இவருக்கு எமது கண்ணீர் அஞ்சலிகள்.

Mr.Y.Ithayarajah ( Mr.Rajan ) Editor-in-Chief of newjaffna.net (From 2015 till 19.02.2018)

From 19.02.2018 NEWJAFFNA . NET under new ownership. we have no legal responsibility to a news and information before 19.02.2018. ஆசிரியர் குழு. தொடர்புக்கு: news@newjaffna.net 004915219247455

Facebook Comments

Hits: 1526