தொடர்பு கொள்ள

அன்பான வாசகர்களே,

யாழ் குடா நாட்டில் , உங்கள் பிரதேசங்களில் நடக்கும் செய்திகளையும், மற்றும் நீங்கள் செய்தியாளராயின் உங்களிடத்தில் இருக்கும் செய்திகளை NEWJAFFNA.NET , newjaffna.net செய்தித் தளத்தில் பிரசுரிக்க எமது மின்னஞ்சல் வழியாக அனுப்பி வைக்கவும். மின்னஞ்சல் அனுப்பும் போது உங்கள் பெயர், நாடு, தொலைபேசி என்பவற்றை குறிப்பிட மறக்க வேண்டாம்.

How can I donate?

We have bank account number for donations to the group of freelance Journalist working with different situation around Jaffna, Vanni and North part of Sri Lanka. Welcome to affordable  tips, news, financing and technical assistance to help independent online Tamil news outlets build sustainable businesses around quality journalism in Sri Lanka.

Mission

Welcome to invests in independent online Tamil news media providing the news, information and debates that people need to build free, thriving societies. Timely, accurate, relevant Tamil’s information is critical to free societies. It enables fuller participation in public life, holds the powerful to account and protects the rights of the individual.

மின்னஞ்சல் – news@newjaffna.net

0049 – 152 192 47 455

p

q

r

s

t

v

h

m

o

d

g

f

a

c

screen-shot-2016-10-31-at-08-32-00

Facebook Comments