தொடர்பு கொள்ள

அன்பான வாசகர்களே,

யாழ் குடா நாட்டில் , உங்கள் பிரதேசங்களில் நடக்கும் செய்திகளையும், மற்றும் நீங்கள் செய்தியாளராயின் உங்களிடத்தில் இருக்கும் செய்திகளை NEWJAFFNA.NET , newjaffna.net செய்தித் தளத்தில் பிரசுரிக்க எமது மின்னஞ்சல் வழியாக அனுப்பி வைக்கவும்.

மின்னஞ்சல் அனுப்பும் போது உங்கள் பெயர், நாடு, தொலைபேசி என்பவற்றை குறிப்பிட மறக்க வேண்டாம்.

மின்னஞ்சல் – jaffnatips@gmail.com

பிரதம ஆசிரியர் – Mr.குடாநாட்டான்

0049 – 152 192 47 455

p

q

r

s

t

v

h

m

o

d

g

f

a

c

screen-shot-2016-10-31-at-08-32-00