தொடர்பு கொள்ள

அன்பான வாசகர்களே,

யாழ் குடா நாட்டில் , உங்கள் பிரதேசங்களில் நடக்கும் செய்திகளையும், மற்றும் நீங்கள் செய்தியாளராயின் உங்களிடத்தில் இருக்கும் செய்திகளை NEWJAFFNA.NET , newjaffna.net செய்தித் தளத்தில் பிரசுரிக்க எமது மின்னஞ்சல் வழியாக அனுப்பி வைக்கவும்.

உயிரை துச்சமென மதித்து யாழில் இருந்து இந்த இணையத்தை ஆரம்பித்து இறக்கும்வரை அனைத்துச் செய்திகளையும் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் கற்றுக்கூட கண்றியமுடியாதபடி பதிவேற்றிய இணையத்தை ஆரம்பித்தவரும் பிரதம ஆசிரியரும் ஆக இருந்த இவருக்கு எமது கண்ணீர் அஞ்சலிகள்.

Mr.Y.Ithayarajah ( Mr.Rajan ) Editor-in-Chief of newjaffna.net (From 2015 till 19.02.2018)

மின்னஞ்சல் – news@newjaffna.net

004915219247455

Facebook Comments

Hits: 10030