தொடர்பு கொள்ள

அன்பான வாசகர்களே,

யாழ் குடா நாட்டில் , உங்கள் பிரதேசங்களில் நடக்கும் செய்திகளையும், மற்றும் நீங்கள் செய்தியாளராயின் உங்களிடத்தில் இருக்கும் செய்திகளை NEWJAFFNA.NET , newjaffna.net செய்தித் தளத்தில் பிரசுரிக்க எமது மின்னஞ்சல் வழியாக அனுப்பி வைக்கவும்.

Mr.Y.Ithayarajah ( Mr.Rajan ) Editor-in-Chief of newjaffna.net (From 2015 till 19.02.2018)

மின்னஞ்சல் – news@newjaffna.net

004915219247455

Facebook Comments

Hits: 2936